תקנון האתר

הגדרות
בתקנון זה למונחים הבאים המשמעות שלהלן:
"האתר" - אתר האינטרנט https://www.kmc-hotel.co.il
"החברה" – כפר המכבייה בע"מ  ח.פ. 520024167
"המלון" – מלון כפר המכביה
"השירותים" ו/או "המוצרים" – השירותים ו/או המוצרים המופיעים ו/או שיופיעו באתר ומוצעים לרכישה.
"רוכש"  - כל מי אשר ביצע פעולת רכישה של שירות ו/או מוצר באתר.
"גולש"  ו/או "משתמש"– כל מי שגולש באתר ו/או נרשם באתר ו/או מעונין לרכוש שירותים ו/או מוצרים באתר.
 
כללי
2.1 האתר הנו בבעלות החברה ומנוהל על ידה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני לכתובת hotel@kmc.co.il.
2.2 בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שמוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
2.3 תקנון זה מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש ו/או המזמין ויחול על כל הזמנה של מוצר ו/או שירות המוצג בו מהחברה. 
2.4 השימוש באתר ובכל תוכן, או שירות בהם ייעשה על אחריות הבלעדית והמלאה של הגולש ו/או המשתמש והחברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו למי מטעמו או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות הכלולים בו.
2.5 כל אדם המבקר באתר וכל מזמין מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא, הבין, והוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
2.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כאשר נוסח התקנון שיחייב את הצדדים הוא התקנון שהתפרסם באתר במועד ביצוע ההזמנה.
2.7 אי עמידה של החברה על תנאי כלשהו בתקנון זה לא תחשב כויתור או הסכמה להפרה חוזרת או הפרה אחרת של תנאיו.
2.8 אם יקבע על ידי גורם מוסמך כי תנאי כלשהו בתקנון זה הוא בלתי אכיף או חסר תוקף או בטל לא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפם של יתר תנאי תקנון זה.
2.9 החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה מדוייק ככל הניתן אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תשא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.
 
ביצוע הזמנה ופרטי רוכש השירותים
3.1 על הרוכש ו/או המשתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר, להירשם לאתר ולמלא טופס הרשמה הכול את  פרטיו האישים ובכל שה, שם ושם משפחה, מספר ת.ז. כתובת וטלפון ו/או חבר אשראי ופרטי כרטיסי אשראי על מנת לבצע פעולות באתר.
3.2 החברה לא תעשה בפרטי הלקוחות כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
3.3 מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, וביעילות, יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהשירותים ו/או מוצרים יוזמנו ולא תקום לה אחריות בקשר לכך. 
3.4 לאחר ביצוע הזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שהוזן. עם אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי ובדיקה של החברה, תינתן הודעה מתאימה ללקוח על אישור ההזמנה. 
3.5 רק אישור הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המזמין או באמצעי אלקטרוני אחר שיבחר לפי שיקולה הבלעדי של החברה של המזמין ואשר הכולל את פרטי ההזמנה, תיאור השירותים ו/או המוצרים, הסכום לתשלום ואישור חברת האשראי על ביצוע התשלום, יחייב את החברה (להלן – "אישור הזמנה"). העתק הודעת הדואר האלקטרוני המאשרת את ההזמנה כפי שנשמר במחשבי החברה תשמש ראיה חלוטה לתוכן ההזמנה.
3.6 הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית וינקטו כנגד העושה כן הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
3.7 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא ידרש לעדכן אמצעי תשלום אחר. במקרה כזה החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה מבלי שלמזמין תהיה כל טענה נגד החברה.
 
מדיניות ביטול הזמנה
4.1 ביטול הזמנה תתבצע באתר, לאחר שבוצעה הזמנה על ידי המשתמש וניתן אישור הזמנה  בגינה להלן – "ביטול הזמנה").
4.2 הזמנות לאירוח עד ליום 28.2.2020 במקרה של ביטול ההזמנה שנעשתה על ידי הרוכש עד 24 שעות טרם מועד מימוש ההזמנה לא יגבו דמי ביטול בגין הביטול על ידי החברה.
4.3 הזמנות לאירוח מיום 1.3.2021 ואילך במקרה של ביטול ההזמנה שנעשתה על ידי הרוכש עד 72 שעות טרם מועד מימוש ההזמנה לא יגבו דמי ביטול בגין הביטול על ידי החברה.
4.4 במקרה של ביטול ההזמנה שנעשתה על ידי הרוכש פחות מ- 24 שעות טרם מועד מימוש ההזמנה יגבו על ידי החברה דמי ביטול בגין הביטול בסך של 100% משווי  עלות הלילה הראשון.4.5 במקרים בהם חויב הרוכש בגין שירותים שבוטלו ושיש לזכותם כאמור לעיל, יזוכה הרוכש כל ידי החברה באמצעות כרטיס האשראי בו  בוצע התשלום ללא הפחתת דמי ביטול העסקה. 
 
זכויות יוצרים
5.1 תקנון זה מעניק למשתף הרשאה להשתתף באתר על פי תנאיו בלבד. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, העיצובים, השיטות והסודות המסחריים המגולמים באתר ו/או בתוכנו לרבות קוד, מלל, תמונות, סמלים, עיצובים, גופנים ובכלל אלו גם מראהו של האתר וסידורו, הנם רכושה של החברה בלבד.
5.2 השם "כפר המכביה" וסימני המסחר הכוללים אותו (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
5.3 אלא אם נאמר אחרת במפורש, האתר והתכנים שבו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי, אין בפרסום תוכן ו/או מידע כלשהו באתר משום רישיון מפורש ו/או משתמע ו/או הסכמה כלשהי לבצע בו שימוש כלשהו שלא הורשה על ידי החברה ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להעמיד לרשות הציבור או לתרגם תוכן ו/או מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות ומלל, עיצובים, תמונות וכיוצא באלו, ללא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 
מדיניות פרטיות ודיוור ישיר
6.1 החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (ופועלת בהתאם לדין הנוהג. 
6.2 בהתאם לכך, מטרת סעיף זה הוא לפרסם את מדיניותה של החברה ביחס להגנת הפרטיות באתר ולהסביר בפני משתמשי האתר את מדיניות הפרטיות הנהוגה בחברה ואת האופן בו החברה אוספת ומשתמשת במידע אישי הנמסר לה על ידי על ידי המשתמשים. 
6.3 במהלך השימוש באתר, עשויה החברה לאסוף מידע על נוהג המשתמש ביחס לשימוש באתר, תכנים שטענת, השירותים שעניינו את המשתמש וכיוצ"ב. זהו מידע שהמשתמש מוסר ביודעין. בנוסף, למטרות קידום השירותים הניתנים על ידי החברה ולשם שיווק מיטבי, רשאית החברה לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי להבין השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע, בין היתר, גם לפעילות המשתמש בהם.
6.4 ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, החברה תבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או רכישת השירותים. הנתונים שייאספו ישמרו במאגר המידע של החברה.
6.5 השימוש במידע שנאסף יעשה על פי מדיניות זו ו/או על פי הוראות הדין על מנת לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לצורך רכישת שירותים ומוצרים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש.
6.6 החברה מעוניינת לשלוח אל המתשמש מדי פעם דואר אלקטרוני בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר אל המשתמש רק אם ניתנה הסכמתו לכך ובכל עת יוכל המתשמש לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו. 
6.7 החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי המשתמש האישיים והמידע שנאסף על פעילותו באתר, אלא במקרים המפורטים להלן: אם ירכשו שירותים ומוצרים מצדדים שלישיים המציעים מוצרים ושירותים אלו באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה ו/או אם החברה תמכור או תעביר את פעילות האתר לתאגיד כלשהו ו/או תמזג את פעילות האתר עם צד שלישי כלשהו.
6.8 החברה עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות (Cookies)' לשימוש בטוח יותר למשתמשים, לצורך תפעולם השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפותיהן האישיות של המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע.
6.9 'עוגיות (Cookies)', הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. הCookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המשך הגלישה באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. כברירת מחדל, דפדפני האינטרנט מאפשרים שימוש בעוגיות אך ניתן גם להשבית פונקציה זו. עם זאת, הדבר יביא לכך ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים. אפשר גם למחוק ידנית עוגיות לאחר השימוש בהן באמצעות דפדפן האינטרנט.
6.10 להלן קישורים המספקים מידע אודות דפדפני האינטרנט הנפוצים ביותר:
גוגל: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
ספארי: http://support.apple.com/kb/PH5042
אקספלורר: http://support.apple.com/kb/PH5042
6.11 החברה יכולה כאמור לאפשר שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים, חברות אלו מציבות Cookies במחשבך ה-Cookies מאפשרים להם לאסוף מידע על האתר שבו צפית במידע שהציבו באתר. השימוש שחברות אלו עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.
6.12 החברה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, מפעילה החברה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.
6.13 עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט כי מידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. בהתאם, החברה אינה יכולה להתחייב לכך שמערכות המידע המשמשות את החברה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.
6.14 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
6.15 פנייה כזאת יש להפנות אל: giyora@kmc.co.il או באמצעות פקס מס' 03-6715780 או בדואר רגיל לכתובת שמענה: כפר המכביה , רחוב  פרץ ברנשטיין 7 , עיר: רמת גן , מיקוד: 5224771.
6.16 בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
6.17 פרטים של כרטיסי האשראי המשמשים לצורך ביצוע ההזמנות באתר מועברים ישירות לחברת הסליקה או לחברת האשראי כשהם מוצפנים בהתאם לתקני האבטחה של חברת הסליקה או חברת האשראי ואינם נשמרים במחשבי החברה ו/או במאגרי המידע שלה. 
6.18 בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.