שינוי/ביטול הזמנה

מדיניות ביטול הזמנה:
  • ביטול הזמנה תתבצע באתר, לאחר שבוצעה הזמנה על ידי המשתמש וניתן אישור הזמנה  בגינה להלן – "ביטול הזמנה".
  • במקרה של ביטול ההזמנה שנעשתה על ידי הרוכש עד 72 שעות טרם מועד מימוש ההזמנה לא יגבו דמי ביטול בגין הביטול על ידי החברה.
  • במקרה של ביטול ההזמנה שנעשתה על ידי הרוכש פחות מ- 72 שעות טרם מועד מימוש ההזמנה יגבו על ידי החברה דמי ביטול בגין הביטול בסך של 100% משווי  עלות הלילה הראשון.
  • במקרים בהם חויב הרוכש בגין שירותים שבוטלו ושיש לזכותם כאמור לעיל, יזוכה הרוכש כל ידי החברה באמצעות כרטיס האשראי בו  בוצע התשלום ללא הפחתת דמי ביטול העסקה.